Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Hrubieszów
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Hrubieszowie
ul. Piłsudskiego 133
22-500 Hrubieszów
 
 
      Oznaczenia prowadzącego zakład

 

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Hrubieszowie

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów

Telefon

Tel. (+48 24) 201 04 85, fax (+48 24) 367 70 45

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         magazynowania  gazu płynnego w zbiornikach naziemnych przysypanych,

·         przeładunku autocystern gazem płynnym,

·         przeładunku cystern kolejowych normalnotorowych gazem płynnym,

·         przeładunku cystern kolejowych szerokotorowych gazem płynnym.

 

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Hrubieszowie

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

 

·         Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie, Hrubieszów 22 – 500, ul. Piłsudskiego 133 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Lublinie, oddział w Zamościu i przekazał  program zapobiegania awariom.

 

·         Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie występuje substancja niebezpieczna  gaz propan butan w ilości przekraczającej próg dla Zakładu Dużego Ryzyka

 

Substancja

Maksymalna ilość mogąca znaleźć się na Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie

(Mg)

Wartość progowa dla zakładu Dużego Ryzyka (Mg)

Gaz propan butan

1065

200

 

Klasyfikacja

zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1 H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

Liquefied gas H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]:

Niebezpieczeństwo

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

 

·         Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

Na terenie ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie ostrzeganie społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej odbywa się przy pomocy syreny alarmowej.

 

Za pomocą syreny alarmowej następuje ogłaszanie i odwołanie alarmu w następujący sposób:

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Ogłoszenie i odwołanie alarmu oraz ostrzeżenie o zagrożeniu może być przekazywane przez środki masowego przekazu:

1.    Radio:

ü  Polskie Radio Lublin 103,1

ü  Radio ZET 91,6

ü  Radio RMF 93,6

2.     Telewizja:

ü  TVP oddział w Lublinie ,, Panorama Lubelska’’

 

Alarmy mogą być słowne przekazywane poprzez  komunikaty.

Przykładowy komunikat:

,, Uwaga!, Uwaga!

Podajemy ważny komunikat. W związku z zaistniałym zdarzeniem na terenie ORLEN PALIWA Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie prosimy mieszkańców o niezwłoczne: schronienie się w najbliższym budynku i nieopuszczanie go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na jego opuszczenie, pozamykanie okien i drzwi w budynku, objęcie opieką osób niepełnoletnich i starszych oraz niepełnosprawnych, włączenie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu słuchania komunikatów, podporządkowanie się bez zbędnej zwłoki poleceniom wydawanym przez służby ratownicze i porządkowe…’’

 

Ø sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

Po usłyszeniu alarmu oraz komunikatu należy:

1.    Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi.

2.    Nie zbliżać się do strefy zagrożenia.

3.    Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny natychmiast schronić się w najbliższym budynku i nie opuszczać go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na jego opuszczenie.

4.    Należy objąć opieką osoby niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne.

5.    Osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego np. na podstawie dymu z komina, chmur itp.

6.    W budynku należy zamknąć i uszczelnić drzwi i okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe.

7.    W pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych lub regionalnych.

8.    Należy stosować się do instrukcji lub poleceń służb ratowniczych.

9.    W przypadku ogłoszenia i prowadzenia ewakuacji należy podporządkować się poleceniom kierujących ewakuacją oraz udzielić im informacji o sposobach wymagających pomocy przy ewakuacji.

10.  Właściciele oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej powinny umożliwić osobom postronnym schronienie się w tych obiektach na czas trwania alarmu.

 

 

·         Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Hrubieszowie opracował  i przedłożył Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Lublinie, oddział w Zamościu - Raport o Bezpieczeństwie.

 

·         Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie:

 

·         Stanowisko przeładunku autocystern

Scenariusz nr 1 - wybuch BLEVE – FIREBALL zbiornika autocysterny spowodowany rozerwaniem węża wskutek uszkodzenia mechanicznego podczas załadunku autocysterny. W wyniku zdarzenia następuje wypływ gazu w postaci dwufazowej, utworzenie pożaru, rozlewiska i równolegle pożaru strumieniowego.

1.    Zasięg fali nadciśnienia przy wybuchu chmury gazu o wartości:

       5 kPa - może powodować uszkodzenia stolarki okiennej i drzwiowej w odległości do 312 m,

       10 kPa - może powodować zniszczenia lekkich konstrukcji budowlanych i urządzeń technologicznych w odległości do 97 m,

2.    Zasięg promieniowania cieplnego emitowanego w czasie FIREBALL

       4 kW/m2 - powoduje ból przy czasie narażenia dłuższym niż 20 s; uszkodzenia ciała możliwe przy czasie narażenia dłuższym niż 30 s w odległości do 308 m,

       12 kW/m2 - 1 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min; I stopień oparzenia w ciągu 10 s w odległości do 178 m,

       37 kW/m2   -  100 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min; 1 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1s, w odległości do 96 m,

3. Odłamkowanie fragmentów autocysterny w odległości do ok. 490 m.

 

 

·         Stanowiska przeładunku cystern kolejowych normalnotorowych

Scenariusz nr 2 - wypływ swobodny w skutek pęknięcia węża podczas rozładunku cysterny normalnotorowej spowodowany rozerwaniem węża wskutek uszkodzenia mechanicznego podczas przeładunku cysterny kolejowej. Następuje wypływ gazu w postaci dwufazowej, utworzenie pożaru rozlewiska i równolegle pożaru strumieniowego.

1.    Zasięg fali nadciśnienia przy wybuchu chmury gazu o wartości:

       5 kPa - może powodować uszkodzenia stolarki okiennej i drzwiowej w odległości do 810 m,

       10 kPa - może powodować zniszczenia lekkich konstrukcji budowlanych i urządzeń technologicznych w odległości do 340 m,

2.    Zasięg promieniowania cieplnego

       12 kW/m2 - 1 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min; I stopień oparzenia w ciągu 10 s, w odległości do 258 m,

       37 kW/m2 - 100 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min; 1 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1s, w odległości do 139 m,

3. Odłamkowanie fragmentów cysterny kolejowej w odległości do ok. 550 m .

 

Scenariusz nr 3 - Wypływ swobodny  w skutek pęknięcia węża podczas załadunku cysterny normalnotorowej bez zapłonu. Następuje uwolnienie gazu płynnego do otoczenia oraz jej rozprzestrzenianie się.

1.Uwolnienie substancji niebezpiecznej do otoczenia oraz jej rozprzestrzenianie się o stężeniu DGW 100 % w odległości do ok. 72 m, 60 % w odległości do ok. 90 m.

 

·         Pompownia technologiczna LPG

Scenariusz nr 4 - Wypływ swobodny gazu płynnego w wyniku wypchnięcia uszczelki na połączeniu kołnierzowym pompy spowodowany rozszczelnieniem pompy tłoczącej fazę ciekłą gazu płynnego na uszczelnieniu. Następuje wypływ strumienia fazy ciekłej gazu płynnego bez zapłonu.

1.Uwolnienie substancji niebezpiecznej do otoczenia oraz jej rozprzestrzenianie się o stężeniu DGW 100 % w odległości do ok. 46 m, 60 % w odległości do ok. 58 m.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·         System detekcji gazu

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·         Instalacja zraszaczowa usytuowania w pompowni LPG oraz na stanowiskach przeładunku autocystern.

W przypadku pożaru lub emisji spowoduje zmniejszenie stężenia gazu i ugaszenie pożaru.

·         Zawory sterowane zainstalowane na całej instalacji przeładunkowej.

W przypadku pożaru, wybuchy, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną.

·         Działka przeciwpożarowe wodno - pianowe

W przypadku pożaru lub emisji spowoduje zmniejszenie stężenia gazu i ugaszenie pożaru

·         Zbiornik naziemny  wody do celów przeciwpożarowych o Vu= 480 m3  wraz z pompownią ppoż.

W przypadku pożaru lub emisji instalacje ppoż zostaną zasilane w wodę ze zbiornika naziemnego ppoż.

·         System wykrywania i alarmowania o pożarze.

 
 

Marki Grupy ORLEN