Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Krosno Odrzańskie
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim
ul. Gubińska 65
66-600 Krosno Odrzańskie
 
 

Oznaczenia prowadzącego zakład

 

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

ul. Gubińska 65,  66-600 Krosno Odrzańskie

Telefon

Tel. (24) 201 04 32 czynny do godz. 15:00 ;

 czynny całodobowo;(24) 256 51 85

fax: (24) 376 70 46

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         Magazynowania  gazu,

·         Komponowania gazu,

·         Napełniania i rozładunku autocystern,

·         Sprzedaży gazu luzem.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

·         Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim ul. Gubińska 65, 66-600 Krosno Odrzańskie podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 oraz przekazał program zapobiegania awariom Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim występuje substancja niebezpieczna  gazu propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 658 ton.

 

Ø  Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod

                                  ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem.

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem  mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni  ziemi  i w  dolnych  partiach  pomieszczeń. Może  rozprzestrzeniać  się  wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych  źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki  narażone  na działanie  ognia lub  wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

a)    przebywając na terenie otwartym:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu i odłamkowania fragmentów autocysterny:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań zapewniających schronienie przed wyrzutem odłamków.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań w celu ochrony ciała przed oparzeniem.

·         w przypadku uwolnienia/ emisji gazu:

- nie palić papierosów, wygasić wszelkie źródła ognia;

- należy opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

b)    przebywając w pomieszczeniach:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu  gazu i odłamkowania fragmentów autocysterny:

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, gdyż może nastąpić uszkodzenie stolarki otworowej i drzwiowej lub uszkodzenie ciała ich odłamkami;

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- opuścić natychmiast pomieszczenie i udać się do bezpiecznego miejsca poza strefę zagrożenia.

- w przypadku uwolnienia gazu:

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za   pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł;

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.-czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

c)    W każdym z powyższych przypadków należy także stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim opracował  i przedłożył Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej  oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - Raport o Bezpieczeństwie.

 

 Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim:

 

I. Scenariusz 1: Uwolnienie 5 ton LPG – magazynowanie gazu w zbiornikach podziemnych

 

Efekt BLEVE

W przypadku powstania efektu BLEVE (wybuch wrzących par cieczy) w odległości mniejszej niż 100 m od kuli ognistej prawdopodobieństwo przeżycia jest bliskie zera. W odległości powyżej 200 m po upływie 8 – 13 sekund osoby doznają bólu oraz pojawią się pęcherze na skórze. Osoby znajdujące się w odległości powyżej 400 m od kuli ognistej mają wystarczająco dużo czasu do uchronienia się przed skutkami promieniowania cieplnego (ból i pęcherze pojawiają się w czasie 40 – 65 sekund).

 

WYBUCH PAR

W przypadku wybuchu w odległości do 50m wystąpi całkowite zniszczenie konstrukcji budynków. W odległości 50 – 100m nastąpi zniszczenie 50% budynków. W odległości od 100 do 200m domy ulegną zniszczeniu w stopniu nienadającym się do zamieszkania. W odległości do 400m wystąpią ograniczone zniszczenia konstrukcji. W odległości ponad 500m nie nastąpią zniszczenia konstrukcji budynków. W odległości do 1 km wystąpią nadciśnienia powodujące pękanie szyb. Odgłos wybuchu będzie słyszalny do 2 km.

 

II. Scenariusz 2: Uwolnienie 10  ton LPG  - stanowisko rozładunku/załadunku gazu płynnego do/z autocysterny

 

Efekt BLEVE

W przypadku powstania efektu BLEVE (wybuch wrzących par cieczy)  w odległości mniejszej niż 200 m od kuli ognistej prawdopodobieństwo przeżycia jest bliskie zera – czas do reakcji i ukrycia się przed szkodliwym promieniowaniem cieplnym wynosi od 2.5 do 4,3 sekundy. W odległości od 200 m do 300m po upływie 8 – 13,5  sekund osoby doznają bólu oraz pojawią się pęcherze na skórze. Osoby znajdujące się w odległości powyżej 500 m od kuli ognistej mają wystarczająco dużo czasu do uchronienia się przed skutkami promieniowania cieplnego (ból i pęcherze pojawiają się w czasie 40 – 65 sekund). W odległości 3 km – słyszalny odgłos wybuchu.

 

WYBUCH PAR

W przypadku wybuchu w odległości do 50m wystąpi całkowite zniszczenie konstrukcji budynków. W odległości 50 – 100m nastąpi zawalenie się lekkich konstrukcji budowlanych, przemysłowych, prawie całkowite zniszczenie budynków, przewrócenie się załadowanych wagonów kolejowych, duże przechylenie się płyt z cegieł grubości 10 – 30 cm, nie wzmocnionych W odległości od 100 do 200m wystąpi zawalenie się ścian i dachów, zniszczeniu ulegnie około 50% budynków. W odległości do 500m wystąpią ograniczone zniszczenia konstrukcji. W odległości ponad 600m nie nastąpią zniszczenia konstrukcji budynków. W odległości do 1,5 km wystąpią nadciśnienia powodujące pękanie szyb. Odgłos wybuchu będzie słyszalny  do 3 km.

 

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·         System detekcji gazu.

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·         Instalacja zraszaczowa usytuowana za stanowiskami rozładunku autocystern.

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i pożaru oraz przedostania się ich na teren zielony poza Terminalem Gazu Płynnego,

·         Działka przeciwpożarowe.

W przypadku pożaru lub emisji spowodują zmniejszenie stężenia gazu i ugaszenie pożaru.

·         Zawory sterowane na instalacji LPG.

W przypadku pożaru, wybuchu, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną,

 
 

Marki Grupy ORLEN