Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Płock Chemików
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
 
 

Oznaczenia prowadzącego zakład

 

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Płocku

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Płock 09-411 ul. Chemików 7

Telefon

Tel.  (024) 201 04 46   Fax:(024) 367 70 56.

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         magazynowania  gazu płynnego w zbiornikach naziemnych,

·         napełniania autocystern samochodowych gazem płynnym propan -  butan.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Płocku, ul. Chemików 7.

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

·         Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Płocku, Płock    09-411 ul. Chemików 7 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu zwiększonego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Płocku i przekazał  program zapobiegania awariom.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Płocku występuje substancja niebezpieczna  gaz propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 131 ton.

 

Ø  Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,


                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod

                                  ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem.

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Informacja dotycząca:

Ø  sposobów ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana:

- za pomocą zakładowej syreny alarmowej – dźwięk modułowy 1 min.

- do Biura BHP PKN ORLEN S.A.; Urzędu Miasta - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Płock.

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

1. W przypadku wystąpienia awarii chemicznej w postaci emisji do atmosfery gazu należy:

a) przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

b) w przestrzeni otwartej udać się do miejsc użyteczności publicznej (urzędy, poczta, sklepy, budynki),

c) przebywając w pomieszczeniach;

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł.

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne,

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do - przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

d) stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

2. W przypadku wystąpienia pożaru należy:

a) opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

b) ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

c) stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.​

 
 

Marki Grupy ORLEN