Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Płock Długa
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Płocku
ul. Długa 1
09-400 Płock
 

Oznaczenia prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Płocku

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Płock 09-400 ul. Długa 1

Telefon

Tel. (024) 201 04 54; fax: (024) 367 70 49 

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         magazynowania gazu płynnego propan butan w zbiornikach podziemnych,

·         przeładunku autocystern samochodowych gazem płynnym propan butan.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Płocku, ul. Długa 1.

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Płocku, Płock 09-400     ul. Długa 1 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Płocku i przekazał  program zapobiegania awariom.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Płocku występuje substancja niebezpieczna  gaz propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 559 ton.

 

Ø  Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod

                                  ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem.

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

1. W przypadku wystąpienia awarii chemicznej w postaci emisji do atmosfery gazu należy:

a) przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

b) w przestrzeni otwartej udać się do miejsc użyteczności publicznej (urzędy, poczta, sklepy, budynki),

c) przebywając w pomieszczeniach;

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł.

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne,

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do - przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

d) stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

2. W przypadku wystąpienia pożaru należy:

a) opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

b) ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

c) stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. opracował dla  Terminala Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1 Raport o Bezpieczeństwie, który przedłożył Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Płocku.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1:

 

-        RZA 1 zerwanie połączenia elastycznego z cysterną samochodową V=42m3 w związku z jej odjechaniem, wada materiałową, brakiem kontroli technicznej ub nadzoru,

-         RZA 2 przepełnienie, katastroficzne pęknięcie cysterny V=42mw skutek awarii systemu, braku kontroli systemu, uszkodzona instalacja zraszaczowa.

-        RZA 3 pęknięcie rurociągu przesyłowego gazu płynnego w skutek korozji, uszkodzenia spoiny, brak kontroli nad korozją.

-        RZA 4 Wyciek gazu na połączeniu kołnierzowym w skutek wydmuchnięcia uszczelki, wady materiałowej.

-        RZA 5 wyciek fazy gazowej z uszkodzonego uszczelnienia sprężarki LPG w skutek uszkodzenia uszczelki, wady materiałowej.

 

Ø  Zastosowane środki bezpieczeństwa:

 

Ø  Zbiorniki magazynowe

·         System pomiarowy ENRAF-  zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników, połączone z systemem automatyki i sterowania

·         Zawory – umożliwiające odcięcie wszystkich najważniejszych obiektów Terminala

·         System automatyki i sterowania – umożliwia śledzenie procesów przeładunku, magazynowania gazu, minimalizuje prawdopodobieństwo otwarcia zaworów w nieprawidłowej konfiguracji

·         Zawory bezpieczeństwa- zabezpieczają zbiorniki przez wzrostem ciśnienia.

 

Ø  Stanowiska przeładunku autocystern

·         Złącza awaryjnego rozłączania - zabezpieczenie przed wyciekiem gazu w przypadku niekontrolowanego odjazdu cysterny podczas przeładunku

·         Zawory sterowane – w sytuacjach awaryjnych odcinają automatycznie instalację technologiczną

·         Kontroler uziemienia sprężony z systemem automatyki - w przypadku:

-  niedokładnego podpięcia uziemienia pod autocysternę układ sterowany przez zawory pneumatyczne nie zezwala na uruchomienie procedury przeładunku

- zaniku uziemienia podczas załadunku układ sterowany przez zawory pneumatyczne wyłącza pompy co stanowi natychmiastowe przerwanie procesu załadunku

·         Przycisk bezpieczeństwa - wyłącza proces przeładunku

·         Przycisk obecności obsługi – zapewnia obecność obsługi podczas przeładunku

·         Wagi samochodowe - zabezpieczenie przed przepełnieniem, połączone z systemem automatyki i sterowania

·         Panel sterujący przeładunkiem - informuje o stanie gotowości do przeładunku

·         Przycisk załączenia instalacji zraszaczowej.

·         System instalacji zraszaczowej wodnej.

 

Ø Stacjonarny System Eksplozymetryczny

Stanowiska przeładunku autocystern, zbiorniki podziemne:

Centralki – 2 szt. systemu znajdują się w budynku obsługi frontu tankowania cystern samochodowych na terenie Terminala. System posiada dźwiękowy i świetlny moduł informacyjny o wykryciu niebezpiecznych stężeń poniżej dolnej granicy wybuchowości. System składa się z 7 szt. detektorów pomiaru stężeń gazu propan butan. 3 szt. detektorów usytuowane są po jednym na każdym z trzech stanowisk przeładunku cystern samochodowych oraz 4 szt. w pompowni przy zbiornikach magazynowych podziemnych. System eksplozymetryczny poddawany jest okresowym kalibracjom zgodnie z zaleceniami producenta.

Ø    Hydranty wodne:

·      Zewnętrzne 6 szt. usytuowane na terenie Terminalu Gazu Płynnego.

Ø    Przenośne urządzenia gaśnicze

Ø    Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna znajdująca się w strefach zagrożenia wybuchem: „strefa 1” i „strefa 2”, została zaprojektowana i zamontowana w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Ø  Instalacja odgromowa

 Dla zbiorników magazynowych zaprojektowano ochronę odgromową z  zastosowaniem masztu pionowego wysokiego (3 szt.).

Ø    Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 2 szt.

·         przy wejściu na wyłączoną z eksploatacji halę napełniania butli,

·         na ścianie zewnętrznej sterowni Terminalu

Ø    Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne utwardzone.

Ø    Bramy wjazdowe, wyjazdowe, ppoż.

Terminal Gazu Płynnego posiada 4 bramy: 1 brama główna, 3 bramy przeciwpożarowe.                 

Ø    System telewizji przemysłowej

Ø    Wiatrowskaz

Ø    Zestaw narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym

Ø    System telewizji przemysłowej

Ø    Awaryjne źródło zasilania – agregat prądotwórczy typu P155GX.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

       Wstrzymanie operacji przeładunkowych,

       Uruchomienie przycisków bezpieczeństwa,

       Zadziałanie zaworów sterowanych,

       Zadziałanie systemu eksplozymetrycznego,

       Uruchomienie instalacji przeciwpożarowej: zraszacze, działka wodne,

       Ewakuacja pracowników ze strefy zagrożenia do miejsca zbiórki.

       Wezwanie jednostki Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A. Płock 09-411      ul. Chemików 7, PSP Płock,

       Uruchomienie systemu powiadamiania firm sąsiadujących o awarii.

 
 

Marki Grupy ORLEN