Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Sokółka
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Sokółce
ul. Osiedle Buchwałowo 1
16-100 Sokółka
 
 

Oznaczenia prowadzącego zakład

 

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Sokółce

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

16-100 Sokółka ul.Oś. Buchwałowo 1

Telefon

Tel. (+48) 24 201 04 40, fax (+48) 24 367 70 43

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         magazynowania gazu płynnego w zbiornikach podziemnych;

·         przeładunek autocystern samochodowych gazem propan butan;

·         przeładunek cystern kolejowych szerokotorowych z gazu propan butan, propylenu

·         przeładunek cystern kolejowych normalnotorowych  gazem propan butan, propylenu.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Sokółce

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

·         Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminalu Gazu Płynnego w Sokółce; Os. Buchwałowo 1; 16-100 Sokółka podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka , o którym mowa w art. 250 ust. 1 Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Białymstoku i przekazał program zapobiegania awariom.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Sokółce występuje substancja niebezpieczna  gazu propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 1003 Mg., propylen  80 Mg.

 

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1      (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas         (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie

                                                                         grozi wybuchem).

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a)    przebywając na terenie otwartym:

·         w przypadku wybuchu chmury gazu:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań zapewniających schronienie przed wyrzutem odłamków.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań w celu ochrony ciała przed oparzeniem.

·         w przypadku uwolnienia/ emisji gazu:

- nie palić papierosów, wygasić wszelkie źródła ognia;

- należy opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

b)    przebywając w pomieszczeniach:

·         w przypadku wybuchu chmury gazu:

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, gdyż może nastąpić uszkodzenie stolarki otworowej i drzwiowej lub uszkodzenie ciała ich odłamkami;

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- opuścić natychmiast pomieszczenie i udać się do bezpiecznego miejsca poza strefę zagrożenia.

- w przypadku uwolnienia gazu:

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za   pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł;

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

c)    W każdym z powyższych przypadków należy także stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Sokółce opracował  i przedłożył
Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Białymstoku - Raport o Bezpieczeństwie.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Sokółce:

 

I. Scenariusz 1   - Wybuch BLEVE-Fireball zbiornika autocysterny

W wyniku oddziaływania skutków scenariusza nr 1 może dojść do uszkodzeń infrastruktury oraz powstania zagrożenia dla ludzi związanego  z oddziaływaniem skutków wybuchu typu BLEVE-Fireball, tj. fali nadciśnienia i promieniowania cieplnego:

Ø  Zasięg strefy  fali nadciśnienia o wartości:

·         100 kPa w odległości 80 m spowoduje 50 % zniszczenia błony bębenkowej ucha (poniżej 20 roku życia)

·         50 kPa w odległości 125 m spowoduje zniszczenie ścian murowanych o grubości mniejszej lub równej 0,3 m wykonanych z cegły,

·         10 kPa w odległości 280 m spowoduje możliwość uszkodzenia bębenków,

·         5 kPa  w odległości 700 m spowoduje wypadanie stolarki okiennej i drzwiowej,

·         2 kPa w odległości 1860 m spowoduje pęknięcie szyb w 10%.

Ø  Zasięg strefy promieniowania cieplnego:

·         37 kW/m2 w odległości 116 m spowoduje 100 % ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min, 1% ofiar śmiertelnych w ciągu 1 s,

·         12 kW/m2 w odległości 211 m spowoduje 1% ofiar śmiertelnych w ciągu 1 min, I stopień oparzenia w ciągu 10 s,

·         4 kW/m2 w odległości 359 m spowoduje ból przy czasie narażenia dłuższym niż 20 s, uszkodzenia ciała możliwe przy czasie narażenia dłuższym niż 30s,

·         1,6 kW/m2 w odległości 700 m spowoduje ból przy dłuższym czasie narażenia.

 

II. Scenariusz 2: – Wypływ swobodny w skutek pęknięcia węża podczas rozładunku cysterny szerokotorowej.

W scenariuszu nr 2 nastąpi wypływ gazu skroplonego. Przy prędkości wiatru wynoszącym 3 m/s oraz temperaturze 20 st. C obłok gazu będzie się przemieszczał z wiatrem tworząc atmosferę potencjalnie wybuchową.

Zasięg rozprzestrzeniania się chmury LPG o stężeniu :

·         100% DGW wynosi 12 m,

·         60 % DGW wynosi 19 m,

·         10 % DGW wynosi 55 m.

 

III. Scenariusz 3: – Wypływ swobodny w skutek pęknięcia węża podczas załadunku cysterny normalnotorowej.

W scenariuszu nr 3 nastąpi wypływ gazu skroplonego.

Przy prędkości wiatru wynoszącym 1 m/s oraz temperaturze 10 st. C obłok gazu będzie się przemieszczał z wiatrem tworząc atmosferę potencjalnie wybuchową.

Zasięg rozprzestrzeniania się chmury LPG o stężeniu :

·         100% DGW wynosi 72 m,

·         60 % DGW wynosi 90 m,

·         10 % DGW wynosi 206 m.

 

IV. Scenariusz 4: – Wypływ swobodny w wyniku wypchnięcia uszczelki na połączeniu kołnierzowym pompy.

W scenariuszu nr 4 nastąpi wyciek gazu na połączeniu pompy z kołnierzem. Przy prędkości wiatru wynoszącym 2 m/s oraz temperaturze 10 st. C obłok gazu będzie się przemieszczał z wiatrem tworząc atmosferę potencjalnie wybuchową.

Zasięg rozprzestrzeniania się chmury LPG o stężeniu :

·         100% DGW wynosi 46 m,

·         60 % DGW wynosi 58 m,

·         10 % DGW wynosi 157 m.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·         System detekcji gazu

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·         Instalacja zraszaczowa

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i ugaszenie pożaru.

·         Zawory sterowane na instalacji LPG

W przypadku pożaru, wybuchu, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną.​

 
 

Marki Grupy ORLEN