Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Szczecin
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie
ul. Gdańska 34
70-661 Szczecin
 
 Oznaczenia prowadzącego zakład

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Szczecin  70-661 ul. Gdańska 34  

Telefon

Tel. 024 201 04 90 fax 024 367 70 42

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·        przeładunek gazu płynnego z gazowca do zbiorników,

·        magazynowanie i przechowywanie gazu płynnego,

·        przetwarzanie w drodze komponowania mieszanin gazu płynnego na potrzeby rynku (odbiorców),

·        dystrybucja gazu płynnego poprzez cysterny kolejowe i autocysterny,

 

Możliwości technologiczne Terminala Gazu Płynnego w Szczecinie pozwalają na realizację poniższych funkcji:

·        przyjmowanie gazu płynnego - rozładunek gazowca,

·        przyjmowanie gazu płynnego - rozładunek cystern kolejowych i autocystern,

·        wydawanie gazu płynnego - załadunek cystern kolejowych i autocystern,

·        wydawanie gazu płynnego – załadunek statku,

·        komponowanie mieszanek z jednorodnych gazów węglowodorowych,

·        przesunięcia gazu płynnego pomiędzy zbiornikami.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Szczecinie

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

      ·        Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 oraz przekazał program zapobiegania awariom Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie występuje substancja niebezpieczna  gazu propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 4 172 Mg.

 

Ø  Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod

                                  ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem.

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał przerywany, modułowy trwający 3 minuty, dźwięk 10s, przerwy 25-30s.

 

10s

25-30s

10s

25-30s

_

 

10s

25-30s

                                 3 min

2

Odwołanie alarmu

Sygnał ciągły trwający 3 minuty

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

a)     przebywając na terenie otwartym:

·        w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań

·        w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań w celu ochrony ciała przed oparzeniem.

·        w przypadku uwolnienia/ emisji gazu:

- nie palić papierosów, wygasić wszelkie źródła ognia;

- należy opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

 

b)     przebywając w pomieszczeniach:

·        w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, gdyż może nastąpić uszkodzenie stolarki otworowej i drzwiowej lub uszkodzenie ciała;

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

·        w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- opuścić natychmiast pomieszczenie i udać się do bezpiecznego miejsca poza strefę zagrożenia.

- w przypadku uwolnienia gazu:

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za   pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł;

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

 

c)     W każdym z powyższych przypadków należy także stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie opracował i przedłożył Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie - Raport o Bezpieczeństwie.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie:

 

I. Scenariusz 1: Pęknięcie cysterny V = 110  m³, uszkodzenie mechaniczne lub urwanie króćca pomiędzy zbiornikiem a zaworem odcinającym (otwór o śred. 10 cm).

 

II. Scenariusz 2: Wypływ gazu płynnego do otoczenia wskutek przerwania połączenia elastycznego z cysterną V = 110  m³ w związku z jej odjechaniem, wadą materiałową, uszkodzeniem mechanicznym, zmęczeniem materiału

 

III. Scenariusz 3: Mechaniczne uszkodzenie rurociągu przesyłowego (ramienia rozładunkowego) gazu pomiędzy statkiem a zbiornikami.

 

IV: Scenariusz 4: Wyciek gazu wskutek przecieku spowodowanego: uszkodzeniem ścianki rury, spoiny, zaworu, połączenia kołnierzowego lub urwaniem króćca.

 

V. Scenariusz 5: Wypływ LPG na włazie rewizyjnym cysterny kolejowej wskutek wydmuchnięcia / uszkodzenia uszczelki, zmęczenia materiału, nieodpowiedniego dokręcenia śrub.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·        System detekcji gazu

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·        Hydromonitory wodne (1 szt.) i wodnopianowe (2 szt.)

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i pożaru.

·        Kurtyna wodna

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i pożaru oraz przedostania się na teren Terminalu.

·        Zawory sterowane na instalacji LPG

                        W przypadku pożaru, wybuchu, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną.

 

 ​

 
 

Marki Grupy ORLEN