Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Szczecin

 


ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie

ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin

 

 

Oznaczenia prowadzącego zakład

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Szczecin  70-661 ul. Gdańska 34  

Telefon

Tel. 024 201 04 90 fax 024 367 70 42

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         przeładunek gazu płynnego z gazowca do zbiorników,

·         magazynowanie i przechowywanie gazu płynnego,

·         przetwarzanie w drodze komponowania mieszanin gazu płynnego na potrzeby rynku (odbiorców),

·         dystrybucja gazu płynnego poprzez cysterny kolejowe i autocysterny,

 

Możliwości technologiczne Terminala Gazu Płynnego w Szczecinie pozwalają na realizację poniższych funkcji:

·         przyjmowanie gazu płynnego - rozładunek gazowca,

·         przyjmowanie gazu płynnego - rozładunek cystern kolejowych i autocystern,

·         wydawanie gazu płynnego - załadunek cystern kolejowych i autocystern,

·         wydawanie gazu płynnego – załadunek statku,

·         komponowanie mieszanek z jednorodnych gazów węglowodorowych,

·         przesunięcia gazu płynnego pomiędzy zbiornikami.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Szczecinie

 

Podstawa prawna :

art. 261 ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska)

 

Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 oraz przekazał program zapobiegania awariom Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie występuje substancja niebezpieczna 

  • Ø  gaz propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej)  w ilości 4 172 Mg,
  • Ø  Metanol (dodatek do gazu) w ilości 1,584 Mg,
  • Ø  Merkaptan Etylowy (nawaniacz do gazu)  w ilości 0,839 Mg.

 

Gaz propan butan

 

Ø Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny: Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

Ø Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

MERKAPTAN ETYLOWY (nawaniacz do gazu)

 

Ø Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

 

Nazwa Etanotiol, Nr CAS 75-08-1, synonimy: merkaptan etylowy.

 

Ø Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Produkt wysoce łatwopalny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Możliwe ponowne zapalenie par na odległość, zagrożenie nadciśnieniem w pojemnikach narażonych na grzanie: ryzyko wybuchu.

Masa cząsteczkowa: 62,13
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: odrażający
Temperatura topnienia: -147,3°C
Temperatura wrzenia: 35,0°C
Temperatura zapłonu: -20°C
Temperatura samozapłonu: 295°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 2,8% obj.
- górna: 18,2% obj.
Stężenie stechiometryczne: 4,46% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,839 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,11
Prężność par:
- w temp. 20°C: 590 hPa
- w temp. 50°C: 1800 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 1495 g/m3
- w temp. 30°C: 2105 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,7% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, eterze etylowym, benzynie

NDS: 1mg/m3

NDSCh: 2mg/m3


Zagrożenia dla zdrowia

 

Charakterystyka toksyczna

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,0001 mg/m3 (wykrycie)
LD50 (szczur, doustnie) - 1960 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 11423 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
Drogi wchłaniania: pary - drogi oddechowe, ciekły - przewód pokarmowy.
Objawy zatrucia ostrego: pary wywołują łzawienie, ból oczu, kaszel, mdłości, wymioty, ból głowy. W dużych stężeniach może działać depresyjnie na ośrodek oddechowy (zwolnienie oddechu), powodować drgawki, zaburzenia oddechowe.

Skażenie skóry powoduje jej zaczerwienienie.
Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból, stan zapalny. Brak informacji o zatruciach drogą pokarmową. Prawdopodobnie mogą wystąpić nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka wskutek utworzenia się siarkowodoru w kwaśnym soku żołądkowym.

Objawy zatrucia przewlekłego: w przypadku narażenia na pary w stężeniu 1 mg/m3 nie obserwowano zmian. Narażenie na pary w stężeniu 10 mg/m3 przez miesiąc wywołało podrażnienie spojówek oczu, mdłości, bóle głowy.

 

Zagrożenia dla środowiska

Rozkład termiczny do produktów palnych i toksycznych: Siarkowodór, Tlenki siarki, Tlenki węgla.

 

Metanol

 

Ø  Kategoria: wysoce łatwopalna ciecz.

 

Wartość stężenia

Substancja

CAS

WE

Numer indeksowy

Numer rejestracji REACH

Klasa zagrożenia

> 99,85 %

Metanol

67-56-1

200-659-6

603-001-00-X

01-2119433307-44-XXXX

Flam. Liq. 2,

H225, Acute Tox. 3, H301, Acute Tox. 3, H311, Acute Tox. 3, H331, STOT SE 1, H370

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:  

 

Zastosowanie jako paliwo, w środkach czyszczących,  dodatek do gazu

Produkt sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie  

Flam Liq.2 - Substancja ciekła łatwo palna, kat. 2, H225 Wysoce łatwo palna ciecz i pary

 

Zagrożenia fizykochemiczne

 

Wygląd: ciecz, bezbarwna

Zapach: aromatyczny

Próg Zapachu: 2660-11700mg/m3


pH:

brak dostępnych danych

 

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

-97,8 "C

 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia:

64 - 65,8 'C

 

Temperatura zapłonu:

9,7 °C

 

Szybkość parowania:

5,3

względem eteru

 

Palność (ciała stałego, gazu):

nie dotyczy ciecz

 

Górna granica palności lub górna granica wybuchowości:

44 % vol

 

Dolna granica palności lub górna granica wybuchowości:

5,5 % vol

 

Prężność par:

120 hPa

20 "C

 

 

169,27 hPa

25 °C

 

 

510 hPa

50 °C

 

Gęstość par:

1,1

 

Gęstość względna:

brak dostępnych danych

 

Rozpuszczalność:

Woda.

całkowicie rozpuszczalny

 

 

Etanol.

bardzo dobrze rozpuszczalny

 

 

Eter.

bardzo dobrze rozpuszczalny

 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

-0,77

 

Temperatura samozapłonu:

455 °C

 

Temperatura rozkładu:

brak dostępnych danych

 

Lepkość:

Lepkość dynamiczna.                   0,544-0,59 mPa.s                      25 °C

 

Właściwości wybuchowe:

Możliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanin powietrza z oparami.

 

Właściwości utleniające:

Brak dostępnych danych.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Acute Tox. 3

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kat.3

H301 Działa toksycznie po połknięciu

Acute Tox. 3

Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kat.3

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

Acute Tox. 3

Toksyczność ostra (droga oddechowa), kat.3

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

STOT SE 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kat.l

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

Toksyczność ostra drogą pokarmową

Metanol

LD50

1187 - 2 769 mg/kg

szczur

 

 

 

 

0,3-1,0 g/kg

człowiek

dawka śmiertelna

Toksyczność ostra przez skórę

Metanol

LD50

17 100 mg/kg

królik

 

 

 

Toksyczność ostra drogą oddechową

Metanol

LC50

128,2 mg/l

4h

szczur

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Metanol

NOAEC Toksyczność dla matki

1,3 mg/l

szczur

 

 

 

NOAEC Teratogenność

1,3 mg/l

szczur

 

 

 

NOAEC Toksyczność dla matki

2,39 mg/l

małpa

 

 

 

NOAEC Teratogenność

2,39 mg/l

małpa

 

 

 

NOAEL Negatywne działanie dla plemników

1 000 mg/kg mc/dzień

 

doustnie

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

       Wdychanie: kaszel, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, działanie narkotyczne wrażliwość na światło zaburzenia ostrości widzenia,

       Spożycie: drgawki, zaburzenia ostrości widzenia ,wahania ciśnienia tętniczego, zaburzenia krążenia, arytmia, zapaść krążeniowa utrata przytomności

       Kontakt ze skórą: odtłuszczenie przy długotrwałym narażeniu Może wysuszać skórę, pękanie skóry,

       Objawy narażenia przewlekłego: stany zapalne, wysypka,

       Kontakt z oczami: zaczerwienienie, pieczenie.

 

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego, zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, działanie na ośrodkowy układ nerwowy, kwasica metaboliczna, obrzęk płuc

obrzęk mózgu, śpiączka, podrażnienie oczu, zapalenie spojówek, uszkodzenie nerwów wzrokowych, utrata wzroku, utrata wzroku może wystąpić po wypiciu 10ml metanolu.

Przy długotrwałym narażeniu może nastąpić szkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie nerek, uszkodzenie serca.

 

Zagrożenia dla środowiska

Pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru wydzielają się toksyczne gazy/pary. metanol, tlenek węgla, dwutlenek węgla (C02)

 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, cieków wodnych, gleby. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia środowiska poinformować odpowiednie służby.

 

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Zawiadomić otoczenie o awarii. Zapobiegać wejściu do strefy zagrożenia nieupoważnionych osób. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone w odpowiednie środki ochrony. Unikać kontaktu z uwolnionym produktem. Nie dotykać, ani nie chodzić po rozlanym materiale. Unikać wdychania pary/mgły/aerozolu. Stosować indywidualne wyposażenie ochronne. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ugasić otwarty ogień. Nie palić.

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał przerywany, modułowy trwający 3 minuty, dźwięk 10s, przerwy 25-30s.

 

10s

25-30s

10s

25-30s

_

 

10s

25-30s

 

                                 3 min

2

Odwołanie alarmu

Sygnał ciągły trwający 3 minuty

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

a)    przebywając na terenie otwartym:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań w celu ochrony ciała przed oparzeniem.

·         w przypadku uwolnienia/ emisji gazu:

- nie palić papierosów, wygasić wszelkie źródła ognia;

- należy opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

 

b)    przebywając w pomieszczeniach:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, gdyż może nastąpić uszkodzenie stolarki otworowej i drzwiowej lub uszkodzenie ciała;

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- opuścić natychmiast pomieszczenie i udać się do bezpiecznego miejsca poza strefę zagrożenia.

- w przypadku uwolnienia gazu:

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za   pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł;

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

 

c)    W każdym z powyższych przypadków należy także stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie opracował i przedłożył Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie - Raport o Bezpieczeństwie.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie:

 

I. Scenariusz 1: Pęknięcie cysterny V = 110  m³, uszkodzenie mechaniczne lub urwanie króćca pomiędzy zbiornikiem a zaworem odcinającym (otwór o śred. 10 cm).

 

II. Scenariusz 2: Wypływ gazu płynnego do otoczenia wskutek przerwania połączenia elastycznego z cysterną V = 110  m³ w związku z jej odjechaniem, wadą materiałową, uszkodzeniem mechanicznym, zmęczeniem materiału

 

III. Scenariusz 3: Mechaniczne uszkodzenie rurociągu przesyłowego (ramienia rozładunkowego) gazu pomiędzy statkiem a zbiornikami.

 

IV: Scenariusz 4: Wyciek gazu wskutek przecieku spowodowanego: uszkodzeniem ścianki rury, spoiny, zaworu, połączenia kołnierzowego lub urwaniem króćca.

 

V. Scenariusz 5: Wypływ LPG na włazie rewizyjnym cysterny kolejowej wskutek wydmuchnięcia / uszkodzenia uszczelki, zmęczenia materiału, nieodpowiedniego dokręcenia śrub.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·         System detekcji gazu

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·         Hydromonitory wodne (1 szt.) i wodnopianowe (2 szt.)

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i pożaru.

·         Kurtyna wodna

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i pożaru oraz przedostania się na teren Terminalu.

·         Zawory sterowane na instalacji LPG

W przypadku pożaru, wybuchu, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną.

 ​

 
 

Marki Grupy ORLEN