Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Etapy wykonania instalacji

Etap pierwszy

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzgodnieniami:
·         uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1: 500 (Biura Geodezyjne)
·         uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Urząd Miasta lub Gminy)
·         wykonanie projektu technicznego zgodnego z wymaganiami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt powinien składać się z:
o części opisowej
o planu zagospodarowania przestrzennego terenu sporządzonego na aktualnej mapie
o projektu instalacyjno-budowlanego
o projektu uziemienia
·         uzgodnienie rozwiązań projektowych  z  rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej oraz wydanymi warunkami
·         uzyskanie pozwolenia na budowę w Wydziale Nadzoru Budowlanego Urzędu Powiatowego

Etap drugi

Wykonanie prac ziemnych:
·         wykonanie płyty fundamentowej
·         wykopy pod przewód polietylenowy
·         wykopy pod zbiornik (w przypadku zbiorników podziemnych)
·         wykopy pod uziemienie - otok wokół płyty fundamentowej

Etap trzeci


Wykonanie instalacji gazowej:
·         zewnętrznej, na którą składa się:
o reduktor I stopnia
o zawór gazowego odcinającego
o reduktor II stopnia
o przewód polietylenowego
o przejściówka polietylenowo-stalowa
o płaskownik ocynkowany - uziom
o pozostałe materiały połączeniowe
o montaż instalacji
·         wewnętrznej, na którą składa się:
o rura bezszwowa
o zawory: w kuchni, przy bojlerze oraz piecu CO
o wykonanie otworów technologicznych
o wykonanie spawania instalacji
o wykonanie i podłączenia instalacji

Etap czwarty

Montaż zbiornika:
·         posadowienie zbiornika
·         podłączenie zbiornika do instalacji

Etap piąty

Odbiór instalacji:
·         odbiór końcowy obiektu:
o kontrola jakości wykonania i zgodności z projektem
o przeprowadzenie prób szczelności
o skompletowanie dokumentacji powykonawczej
·         protokoły:
o zdawczo-odbiorczy przekazania zbiornika i instalacji
o protokół uziemienia
o protokół  szczelności instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
o protokół robót
o pozwolenie na budowę
·         przekazanie dokumentów do UDT – książka paszportowa
·         uruchomienie instalacji
 
 
 

Marki Grupy ORLEN