Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jakość

Wymagania dla gazu płynnego LPG zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016, poz. 540). O obowiązku badania jakości zarówno tradycyjnych paliw, jak i LPG mówi Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1200). To zrozumiałe - w źle oczyszczonym skroplonym gazie może znajdować się szereg składników niekorzystnie wypływających na infrastrukturę dystrybucyjną oraz na układy paliwowe i silniki w pojazdach. Mają one także bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Czynnikami, które bezwzględnie usuwa się na etapie produkcji z autogazu są:

·        woda

·        węglowodory ciężkie (oleje)

·        węglowodory nienasycone - dieny

·        siarka i związki siarki

Woda jest bardzo znaczącym czynnikiem korozyjnym. Ponadto w okresie zimowym powoduje zamarzanie zaworów i innych elementów układów dystrybucyjnych. Dzięki temu, że woda jest cięższa od gazu, można ją skutecznie z niego usunąć podczas magazynowania wykorzystując tzw. zawory odwadniające.

Węglowodory ciężkie (oleje) mają dużo wyższą temperaturę wrzenia od gazu i podczas eksploatacji pozostają, jako zanieczyszczenie elementów instalacji.

Szczególnie starannie usuwane są z gazu dieny, czyli węglowodory z dwoma wiązaniami podwójnymi w cząsteczce, ze względu na udokumentowane działanie rakotwórcze.

Związki siarki zatruwają środowisko naturalne, mogą zanieczyszczać elementy instalacji gazowej oraz powodują korozję.

Autogaz pobierany jest z fazy ciekłej z dna zbiornika, w konsekwencji wszystkie wspomniane wyżej elementy mogą negatywnie wpływać na sprawność układu zasilania i samego silnika.

Dlatego tak bardzo ważna jest dla nas jakość LPG, o którą dbamy:

·        kupując gaz i komponenty tylko od najlepszych, sprawdzonych dostawców

·        współpracując wyłącznie z akredytowanymi laboratoriami badawczymi

 

Potwierdzeniem najwyższej jakości naszego paliwa LPG jest wystawiane na każdą partię produktu świadectwo zgodności z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce, wprowadzonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016, poz. 540).

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)
 
 
Właściwości
Jednostki
Zakres
Minimum
Maksimum

Liczba oktanowa motorowa, MON
 

89,0
 

Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)

% molowy
 

0,5

Siarkowodór
 

brak

Całkowita zawartość siarki
  (po wprowadzeniu substancji  zapachowej)

mg/kg
 

50

Badanie działania korodującego na płytce miedzianej
(1 h w temperaturze 40 °C)

ocena

klasa 1

Pozostałość po odparowaniu

mg/kg
 

60

Względna prężność par w temperaturze 40 °C
c

kPa
 

1 550
Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:
w okresie zimowym1) -  dla gatunku B
w okresie letnim2) - dla gatunku D
°C
 
 

-5
+10

Zawartość wody
 

nie wykryto

Zapach
 

3)
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.
 
 
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN