Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Taryfa opłat portowych

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Obowiązująca od dnia 01.05.2022 roku

ORLEN Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Widełce, 36-145 Widełka 869 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem: 0000126258, NIP: 814-10-19-514, BDO 000059214, kapitał zakładowy 81.280.000,00 zł.

 

1.           Postanowienia ogólne

1.    Niniejsza taryfa opłat portowych zostaje ustanowiona przez Zarząd Orlen Paliwa Sp. z o.o. w oparciu o art. 8 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 491, z późniejszymi zmianami).

2.    Niniejszy taryfikator obowiązuje od 1 maja 2022 roku.

3.    W rozumieniu niniejszej taryfy opłatami portowymi są:

       Opłaty cumownicze za cumowanie i odcumowanie statku;

       Opłata postojowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża;

       Opłata przystaniowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża;

       Pozostałe opłaty.

4.    Usługi wykonywane są na podstawie zlecenia w formie elektronicznej, pisemnej lub zawartej umowy.

5.    Nie pobiera się opłat portowych od jednostek pływających i pojazdów drogowych lub kolejowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostek używanych wyłącznie do ratowania życia na morzu oraz używanych wyłącznie do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów.

6.    Nie pobiera się opłat portowych, na zasadzie wzajemności, od jednostek pływających i pojazdów drogowych lub kolejowych sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

2.           Opłaty cumownicze

1.    Opłaty cumownicze pobiera się od pojemności brutto statku (V), wynikającej z iloczynu jego całkowitej długości (L), szerokości (B) i zanurzenia według letniej marki (D) z tym, że dla obliczenia tych opłat całkowitą pojemność statku (V) zaokrągla się wzwyż do 1m3.

2.    Opłaty cumownicze pobiera się za przycumowanie lub odcumowanie statku wg tabeli opłat nr 1.

3.    Za usługi cumownicze wykonywane w soboty, niedzielę i święta dolicza się do stawek taryfowych zawartych w tabeli nr 1 następujące dodatki:

a)    80 % - za wykonanie usługi w sobotę w godzinach 00:01 - 24:00,

b)    100 % - za usługę wykonywaną w niedzielę i święta z wyjątkiem świąt uroczystych w godzinach 00:01 - 24:00,

c)    150 % - za usługę wykonywaną w święta uroczyste w godzinach 00:01 - 24:00.

Przez święta uroczyste, w rozumieniu niniejszej taryfy, rozumie się:

       1 styczeń (Nowy Rok),

       6 Styczeń (Trzech Króli),

       Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (Niedziela Wielkanocna),

       Drugi dzień Wielkiej Nocy (Poniedziałek Wielkanocny),

       1  maja (Święto Państwowe),

       3  maja ( Święto Państwowe),

       Święto Bożego Ciała,

       15 sierpień (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny),

       1 listopada ( Wszystkich Świętych),

       11 listopada ( Narodowe Święto Niepodległości),

       24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia) od godz. 14:00,

       25 grudnia (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia),

       26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia),


       31 grudnia od godz. 14:00 (Sylwester).


Tabela 1 Tabela opłat cumowniczych


Pojemność statku (V) w m3

Cumowanie (PLN)

Odcumowanie (PLN)

Od

Do

 

2000

130,00

130,00

2001

3000

195,00

195,00

3001

4000

227,50

227,50

4001

5000

260,00

260,00

5001

6000

325,00

325,00

6001

7000

357,50

357,50

7001

8000

390,00

390,00

8001

9000

455,00

455,00

9001

10000

485,00

485,00

10001

11000

520,00

520,00

11001

12000

552,50

552,50

12001

13000

585,00

585,00

13001

14000

650,00

650,00

 


3.           Opłata przystaniowa

1. Opłaty przystaniowe ustala się na podstawie aktualnego międzynarodowego świadectwa pomiarowego statku albo świadectwa pomiarowego, określające pojemność brutto (GT) statku.

2.   W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające tonaż rejestrowy brutto przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iż 1 BRT = 1 GT.

3.   Statki wchodzące do portu, cumujące przy nabrzeżu CPN3 będącym własnością ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ponoszą opłatę przystaniową za korzystanie z nabrzeża:

1GT = 0,52 PLN

 

4.           Opłata postojowa

1.    Statki pozostające w porcie po zakończeniu czynności przeładunkowych i wchodzące do portu na postój, cumujące przy nabrzeżu będącym własnością ORLEN Paliwa Sp. z o.o., za okres pobytu za każdy metr bieżący linii cumowniczej i rozpoczętą godzinę ponoszą opłatę:

0,45 PLN

Objaśnienie: Długość linii cumowniczej to długość całkowita statku plus 10% długości statku.

Wzór: długość całkowita statku + 10% długości statku * ilość rozpoczętych godzin * stawka 0,45 PLN

2.    Od uiszczenia opłat postojowych zwolnione są statki:

a)    przez 4 godziny przed rozpoczęciem czynności przeładunkowych,

b)    przez 4 godziny po zakończeniu czynności przeładunkowych.

c)     oczekujące na zezwolenie Kapitanatu Portu Szczecin na wyjście,

d)    oczekujące na poprawę warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych od statku.

5.           Dane kontaktowe

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin

Marcin Anitowski - Kierownik e-mail: marcin.anitowski@orlen.pl tel. kom. +48 605 854 253

Paweł Trędowski - Zastępca Kierownika e-mail: pawel.tredowski@orlen.pl tel. kom. +48 603 396 889

Dyspozytor

tel. kom. +48 607 600 391​

 
 

Marki Grupy ORLEN