Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja

Wykwalifikowana kadra menedżerska i najwyższej klasy specjaliści stanowią największy kapitał Spółki. To dzięki pracownikom, Spółka może się rozwijać i utrzymywać pozycję lidera na rynku hurtowej sprzedaży paliw płynnych co potwierdzają – z roku na rok - coraz wyższe notowania w najbardziej prestiżowych polskich rankingach.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne na adres mailowy: rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl

W/w dokumenty przyjmowane są tylko drogą mailową.

Każda przesłana przez Państwa oferta pracy jest dokładnie analizowana. Podczas weryfikacji zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji
i doświadczenia osoby aplikującej z wymaganiami stanowiska pracy.

Po wstępnej weryfikacji ofert pracy, kontaktujemy się jedynie z osobami, które spełniły nasze oczekiwania.

Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez pracowników Działu Personalnego oraz przyszłych przełożonych. Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymają Państwo telefonicznie.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:​

Zgody na przetwarzanie danych osobowych:


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia obecnego procesu rekrutacji w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44; 09-411 Płock, przez e-mail:
RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.


2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44; 09-411 Płock , przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.


3. Jeśli jest Pan / Pani zainteresowany/a uczestnictwem w procesach realizowanych przez inne Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN prosimy o wyrażenie poniższej odrębnej zgody w tym zakresie.


Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44; 09-411 Płock; przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl    

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. z siedzibą w Widełce 36-145 Widełka 869  (dalej: „my”’ „ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.). Kontaktowe numery  telefonów  do  Administratora Danych:
+48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55.
Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób:

- poprzez e-mail:  RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

- listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44


Inspektor ochrony danych

W ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. służy następujący adres email: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. 


Cel i podstawy przetwarzania

W przypadku rekrutacji na pracownika, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy,  natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Państwa w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)

art. 221 § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. . będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą nam Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.


Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. .
Państwa dane będą udostępnione Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.


Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)      prawo do usunięcia danych osobowych,

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN