Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011 roku nr MPC/188/6443/W/1/2011/MJ z późniejszymi zmianami ważną do dnia 10 sierpnia 2031 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje do podaży na rynek własnych gazów płynnych propan-butan. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych w zależności od dostępności aktywów logistycznych w danym okresie czasu.

 

WYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJACYCH ORLEN Paliwa Sp. z o.o. USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH,

 PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

Sporządzony na podstawie art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)

Sporządzony w dniu 5 stycznia 2022 roku za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

 

Lp.

OZNACZENIE PODMIOTU

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA I  ICH ADRES

REGON

NUMER AKCYZOWY

NIP

Numer PESEL\Seria i Numer dowodu tożsamości

USŁUGA

Paliwa ciekłe

KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY1,2

WPIS

DO REJESTRU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

 

Nazwa

KOD CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 833 z późn. zm.)  publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczyła usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych:

1 Informacja zawarta w wykazie o posiadanych przez podmioty zlecające usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, koncesjach w rozumieniu Prawa energetycznego obejmuje tylko te koncesje, które potwierdzają status tego podmiotu oraz pochodzenia jego paliwa ciekłego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w oparciu o które świadczone są mu usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.


2 Użyte w wykazie oznaczenia dla kolumny KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY oznaczają: OPC- koncesja na obrót paliwami ciekłymi, OPZ-koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, WPC-koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych, MPC – koncesja na magazynowanie paliw ciekłych​


 
 

Marki Grupy ORLEN