Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
​  

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011 roku nr MPC/188/6443/W/1/2011/MJ z późniejszymi zmianami ważną do dnia 10 sierpnia 2031 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje do podaży na rynek własny​ch gazów płynnych propan-butan. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLENInformacja zawarta w wykazie o posiadanych przez podmioty zlecające usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, koncesjach w rozumieniu Prawa energetycznego obejmuje tylko te koncesje, które potwierdzają status tego podmiotu oraz pochodzenia jego paliwa ciekłego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w oparciu o które świadczone są mu usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

2 Użyte w wykazie oznaczenia dla kolumny KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY oznaczają: OPC- koncesja na obrót paliwami ciekłymi, OPZ-koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, WPC-koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych, MPC – koncesja na magazynowanie paliw ciekłych​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN