Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011 roku nr MPC/188/3220/W/1/2011/MJ z późniejszymi zmianami ważną do dnia 10 sierpnia 2021 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje do podaży na rynek własnych gazów płynnych propan-butan. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych w zależności od dostępności aktywów logistycznych w danym okresie czasu.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.)  publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczyła usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, za okres 01.01.2020 - 29.02.2020 roku.

WYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJACYCH ORLEN Paliwa Sp. z o.o. USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH,

 PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

Sporządzony na podstawie art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)

Sporządzony w dniu 5 stycznia 2021 roku za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

 

Lp.

OZNACZENIE PODMIOTU

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA I  ICH ADRES

REGON

NUMER AKCYZOWY

NIP

Numer PESEL\Seria i Numer dowodu tożsamości

USŁUGA

Paliwa ciekłe

KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY1,2

WPIS

DO REJESTRU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Nazwa

KOD CN

1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

610188201

44200038205

7740001454

Nie podlega publikacji

Przeładunek

Frakcja butanowo butylenowa

 

Frakcja butanowa

27 11 1400

 

 

 

27 11 1397

MPC/61/554/W/1/2/99/EB

obowiązująca do dnia 31.12.2025 r.

OPC/1/554/U/98/EB

obowiązująca do dnia 31.12.2025 r. OPZ/44/554/W/DRG/2015/MJ

obowiązująca do dnia 31.12.2025 r.

WPC/1/554/U/1/2/98/EB

obowiązująca do dnia 31.12.2025 r.,

1/4


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN