Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011 roku nr MPC/188/6443/W/1/2011/MJ z późniejszymi zmianami ważną do dnia 10 sierpnia 2031 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje do podaży na rynek własnych gazów płynnych propan-butan. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych w zależności od dostępności aktywów logistycznych w danym okresie czasu.

 

WYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJACYCH ORLEN Paliwa Sp. z o.o. USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH,

 PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

Sporządzony na podstawie art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)

Sporządzony w dniu 3 czerwca 2022 roku za okres 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

 

 

OZNACZENIE PODMIOTU

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA I  ICH ADRES

REGON

NUMER AKCYZOWY

NIP

Numer PESEL\Seria i Numer dowodu tożsamości

USŁUGA

Paliwa ciekłe

KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY1,2

WPIS

DO REJESTRU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Nazwa

KOD CN

1

BARTER S.A.

ul. Legionowa 28,15-281 Białystok

050835467

PL31100002604

9661388342

 

Przeładunek

gaz płynny LPG

27111900

OPC/830/228/W/1/2/99/BK

OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER

WPC/229/228/W/DPC/2017/ABł

MPC/225/228/W/DPC/2017/ABł

RPP/30

184/1271

2

GLOB-TERMINAL  Sp. z o.o.

Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok

200019163

PL31100032203

5422927377

 

Przeładunek

gaz płynny LPG

27111900

OPZ/29/16033/W/DRG/2015/ER

OPC/16033/W/OLB/2005/BM

MPC/162/16033/W/1/2007/MJ

RPP/38

196/1355

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informacja zawarta w wykazie o posiadanych przez podmioty zlecające usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, koncesjach w rozumieniu Prawa energetycznego obejmuje tylko te koncesje, które potwierdzają status tego podmiotu oraz pochodzenia jego paliwa ciekłego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w oparciu o które świadczone są mu usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

2 Użyte w wykazie oznaczenia dla kolumny KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY oznaczają: OPC- koncesja na obrót paliwami ciekłymi, OPZ-koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, WPC-koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych, MPC – koncesja na magazynowanie paliw ciekłych​


1 Informacja zawarta w wykazie o posiadanych przez podmioty zlecające usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, koncesjach w rozumieniu Prawa energetycznego obejmuje tylko te koncesje, które potwierdzają status tego podmiotu oraz pochodzenia jego paliwa ciekłego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w oparciu o które świadczone są mu usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

2 Użyte w wykazie oznaczenia dla kolumny KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA KOŃCOWY oznaczają: OPC- koncesja na obrót paliwami ciekłymi, OPZ-koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, WPC-koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych, MPC – koncesja na magazynowanie paliw ciekłych​

​​​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN