Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko PREZESA ZARZĄDU - ORLEN PALIWA SP. Z O.O.

21-05-2024  

Grupa ORLEN ogłasza​ wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Spółki ORLEN PALIWA SP. Z O.O.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 03.06.2024 r.

PREZES ZARZĄDU - ORLEN PALIWA SP. Z O.O.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za

 • Współzarządzanie działalnością Spółki w ramach zarządu
 • Współtworzenie i zapewnienie realizacji strategii Spółki
 • Efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej

Od Kandydatów oczekujemy

 • Doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe - mile widziana

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki

1. Posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

2. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

4. Spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Kandydatami nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków

 • Pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
 • Są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej
 • Ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki

Zgłoszenia powinny zawierać

1. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

2. Oświadczenia o:

 • korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

3. Kopie oryginałów dokumentów potwierdzających: ukończenie studiów wyższych, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata, co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego Rzeczypospolitej Polskiej o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia w postępowaniu  kwalifikacyjnym do Zarządu Spółki)

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.)

6. Oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów

7. Oświadczenie i informacje dotyczące dodatkowej działalności zarobkowej/gospodarczej

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na powołanie w skład Zarządu Spółki

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu (pkt. 1-8) uprawnia kandydatów do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W odniesieniu do przesłanych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów będących kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydatów i poświadczonymi przez kandydatów  do Zarządu Spółki, kandydaci są zobowiązani do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

Zastrzega się prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny.

Aplikuj

 
 
 

Marki Grupy ORLEN