Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
TGP Nowa Brzeźnica
ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.
Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy
ul. Dworcowa 15
98-331 Nowa Brzeźnica
 
 

Oznaczenia prowadzącego zakład

 

 

Nazwa prowadzącego

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adres, telefon  Siedziby Spółki

Widełka  36-145, Widełka 869

Tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01

Adres do korespondencji, telefon

Centrala

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 44

Tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 55

Adres, telefon 

Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku

Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46a

tel. (+48 24) 201 04 00, fax (+48 24) 367 70 50

801 100 100 (infolinia Gaz)

KRS

0000126258

NIP

814-10-19-514

REGON

690387770

Adres a-mail:

zarzad.orlenpaliwa@orlen.pl

Adres www.

www.orlenpaliwa.com.pl

 

Oznaczenie kierującego zakładem

 

Nazwa

Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Kierujący Zakładem

Kierownik Terminalu Gazu Płynnego

Adres

Nowa Brzeźnica 98-331, ul. Dworcowa 15

Telefon

Tel. (024) 201 04 67, fax: (024) 367 70 46

 

 

Profil prowadzonej działalności zakładu

 

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

·         magazynowania gazu płynnego propan - butan w zbiornikach naziemnych i podziemnych,

·         załadunku/rozładunku autocystern samochodowych gazem propan butan,

·         rozładunku cystern kolejowych.

 

Informacja na temat  środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Nowej Brzeźnicy

 

Podstawa prawna :

art. ustęp 5 i 6, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519).

 

·         Potwierdzenie że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

ORLEN Paliwa Sp. o.o. potwierdza, iż Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy              ul. Dworcowa 15, 98-331 Nowa Brzeźnica podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Dokonał zgłoszenia zakładu dużego ryzyka, o którym mowa w art. 250 ust. 1 oraz przekazał program zapobiegania awariom Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi oddział w Sieradzu.

 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy występuje substancja niebezpieczna  gazu propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilości 640 ton.

 

Ø  Kategoria: substancja skrajnie łatwo palna,

 

                                                Klasyfikacja

 

Zagrożenia

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie:

wynikające z właściwości fizyko-chemicznych:

Gaz łatwopalny:        Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz).

Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod

                                  ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

Gaz pod ciśnieniem.

dla człowieka:

Nieklasyfikowana

dla środowiska:

Nieklasyfikowana

 

Ø  Właściwości niebezpieczne:

 

Zagrożenia fizykochemiczne

Skrajnie łatwopalny gaz.

Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

 

Zagrożenia dla zdrowia

Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

 

Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

 

Informacja dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ø  sposobów ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej będzie przekazywana wg następującego schematu:

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

Akustyczny system alarmowy syrena alarmowa

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Ø  sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a)    przebywając na terenie otwartym:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań zapewniających schronienie przed wyrzutem odłamków.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- należy udać się do najbliższych miejsc użyteczności publicznej (np. urzędy, poczta, sklepy) lub zabudowań w celu ochrony ciała przed oparzeniem.

·         w przypadku uwolnienia/ emisji gazu:

- nie palić papierosów, wygasić wszelkie źródła ognia;

- należy opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

b)    przebywając w pomieszczeniach:

·         w przypadku ewentualnej możliwości wybuchu gazu:

- nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, gdyż może nastąpić uszkodzenie stolarki otworowej i drzwiowej lub uszkodzenie ciała ich odłamkami;

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

·         w przypadku promieniowania cieplnego - pożaru:

- opuścić natychmiast pomieszczenie i udać się do bezpiecznego miejsca poza strefę zagrożenia.

- w przypadku uwolnienia gazu:

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za    pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł;

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

c)    W każdym z powyższych przypadków należy także stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy opracował  i przedłożył Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi oddział w Sieradzu - Raport o Bezpieczeństwie.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ø  Główne scenariusze awaryjne mogące wystąpić na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy:

 

I. Scenariusz 1   - Wybuch BLEVE-Fireball zbiornika autocysterny

W wyniku oddziaływania skutków scenariusza nr 1 może dojść do uszkodzeń infrastruktury oraz powstania zagrożenia dla ludzi związanego  z oddziaływaniem skutków wybuchu typu BLEVE-Fireball, tj. fali nadciśnienia i promieniowania cieplnego.

II. Scenariusz 2: – Wypływ gazu na zbiorniku przez zawór bezpieczeństwa (bez efektu domina)

W scenariuszu nr 2 nastąpi wypływ gazu skroplonego.

Przy prędkości wiatru wynoszącym 2 m/s oraz temperaturze 15 st. C obłok gazu będzie się przemieszczał z wiatrem tworząc atmosferę potencjalnie wybuchową.

III. Scenariusz 3: – Skutki oddziaływania scenariusza 2 na podziemne zbiorniki magazynowe (efekt domina)

W scenariuszu 3 w związku z bezpośrednim sąsiedztwem zbiorników podziemnych w stosunku do scenariusza 2 może wystąpić efekt wzajemnego oddziaływania skutków awarii instalacji i doprowadzić do wybuchu UVCE.

 

Ø  Środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Zastosowane środki bezpieczeństwa:

·         System detekcji gazu

w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej spowoduje automatycznie wstrzymanie  operacji przeładunkowych,

·         Instalacja zraszaczowa

W przypadku pożaru lub emisji wpłynie na ograniczenie stężenia gazu i ugaszenie pożaru.

·         Zawory sterowane na instalacji LPG

W przypadku pożaru, wybuchu, uwolnienia odcinają automatycznie instalację technologiczną.

 ​

 
 

Marki Grupy ORLEN